Palvelut

Grey Eminence Oy:n osaaminen ja kokemus kattavat laajasti yritykseen, sen ihmisiin ja tilojen strategiseen rooliin liittyvät kehittämishaasteet.

Tulevaisuudenkuvan (visio) ja strategian työstäminen

Strategia on tarpeellinen isommile yrityksille, mutta myös pienemmät hyötyvät sen työstämisestä. Jo muutamassa työpajassa saadaan työ ja keskustelu hyvään vauhtiin.

Strategiatyöhön kutsuttavat tahot, työtavat ja -prosessi suunnitellaan aina räätälöidysti. Työvaiheiden sisältö ja määrä ovat myös täysin yrityksen päätettävissä: joskus on tarpeen saada työ käyntiin tai takaisin oikeille urille, kun taas toisessa tilanteessa tarvitaan ulkopuolinen ohjaamaan koko prosessi alusta loppuun.

#strategia #strategiatyö #visio #tavoitteet #osallistaminen #co-creation #fasilitointi

Strategian käytäntöönvienti (jalkauttaminen)

Strategian käytäntöönvienti on hyvä aloittaa organisaatiotason tarkastelulla. Osastojen toimintasuunnitelmat tavoitteineen, avaintehtävien kuvaukset (toimenkuvat) ja kompakti mittaristo luovat tekemiselle raamit ja suunnan. Organisaatio tarvitsee yhteisiä nuotteja ollakseen enemmän kuin osiensa summa, vaikka osastot ja tiimit olisivat muuten hyvinkin itseohjautuvia.

Strategian konkretisointi työntekijöille tarkoittaa kahta asiaa: henkilökohtaisten (tai tiimikohtaisten) tavoitteiden asettamista ja muutoksen johtamista. Henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen on esimiesten työtä, ja sitä voidaan tukea hyvillä työkaluilla ja esimiesten osaamisen kehittämisellä. Tavoitteiden asettamisen lisäksi on tärkeää laatia henkilöille kehittymissuunnitelmat esim. kehityskeskusteluissa.

Hyvät, yksinkertaiset johtamisen työkalut ja vuosikello helpottavat ja rytmittävät strategian käytäntöönvientiä ja seurantaa. Niiden avulla työstä tulee systemaattista, tekemisen laatu paranee kerta kerralta ja ihmisten johtamisen kytkös strategiaan on luonteva. Kun työkalut pidetään yksinkertaisina, ne on helppo oppia ja käyttää

#käytäntöönvienti #toimintasuunnittelu #mittarit #tavoitteet #kehityskeskustelut #johtamismalli #vuosikello

Muutosprosessit ja erilaisuuden johtaminen

Muutos ei tapahdu itsellään, mutta hyvin suunniteltuna muutosprosessi voi olla yllättävänkin kivuton.

Muutoksen suunnittelu aloitetaan lopputuloksesta: mikä on muutoksen toteuduttua muuttunut ja minkälaiseksi. Näin hahmotetaan, mitä uusi tilanne vaatii, miten suuresta muutoksesta on kyse ja mitä askeleita tarvitaan. Realistisen aikataulun laatiminen on erityisen tärkeää – johto on yleensä aivan liian optimistinen muutoksen läpimenon vaatiman ajan suhteen.

Muutosta voi ja pitää johtaa. Muutosvastarinta syntyy usein siitä, ettei työntekijä ymmärrä muutoksen sisältöä tai hänelle ei ole annettu riittävästi aikaa ja tukea siihen sitoutumiseksi. Hyvä muutosvalmennus valmistelee johdon ja esimiehet muutoksen johtamiseen ja matkan varrella eteen tuleviin tilanteisiin. Toisin kuin usein ajatellaan, erilaisuuden ja muutoksen johtaminen ovat täysin opittavissa olevia taitoja.

Muutokseen ja erilaisuuteen tutustuminen ovat hyväksi myös johtajalle ja esimiehelle itselleen: itsetuntemus on avain hyvään johtajuuteen ja omaan hyvinvointiin. Valmennusten lisäksi tätä matkaa tuetaan usein henkilökohtaisella coachingilla.

#muutos #johtaminen #muutosvastarinta #valmennus #esimiestyö #erilaisuus #DISC #Peili #Enneagrammi #itsetuntemus #coaching

Strateginen tilasuunnittelu ja käyttäjälähtöisyys

Strateginen tilasuunnittelu tähtää tilaan, jossa työntekijöiden on vaivatonta työskennellä yrityksen prosessien ja strategian edellyttämällä tavalla. Kukin yritys tarvitsee omanlaisensa tilat.

Tilasuunnittelu alkaa yrityksen toimintojen ja prosessien tunnistamisella ja niiden sijoittamisella tilaan. Näin varmistetaan, että yrityksen työn ’virta’ on mahdollisimman luonteva ja tuottava.

Eri toiminnot ja niissä tehtävä työ vaativat erilaisia tiloja. Suunnittelun toisessa vaiheessa syvennytään tunnistamaan kunkin toiminnon (osasto, tiimi tai vastaava) tarpeet ja myös pohtimaan, miten kyseistä toimintoa tulisi kehittää tulevaisuudessa.

Käyttäjälähtöinen suunittelu huomioi toimintojen tarpeiden lisäksi tiloissa työskentelevien ihmisten tarpeet. Hyvä tila ei aiheuta työntekijälle tietoista tai alitajuista häiriötä, vaan vapauttaa hänet keskittymään työhön. Kolmannessa vaiheessa tunnistetaan, minkälaista ympäristöä kukin työ vaatii ja miten tilassa otetaan huomioon psykologiset ja alitajuiset tekijät.

Työn lopputuloksena on yrityksen tilakonsepti. Konsepti on sovellettavissa nykyisiin tiloihin tai se toimii apuna uusia tiloja etsittäessä.

Käyttäjä- ja strategialähtöisen konseptin käytäntöönvienti edellyttää uudenlaista suunnittelun ja toteutuksen ohjausta. Näin varmistetaan että kaikki tehtävät ratkaisut tukevat tavoiteltua lopputulosta ja linkittyvät saumattomasti yhteen. Ohjaus on tarpeen myös kun tiloja otetaan käyttöön ja työntekijät totuttelevat strategian mukaisiin uusiin tiloihin ja niissä työskentelyyn.

#strateginentilasuunnittelu #strategia #tilatarpeet #käyttäjälähtöisyys #palvelumuotoilu #tilakonsepti #suunnittelunohjaus #käyttöönotto

Grey Eminence Oy

Pia Wäistö
+358 500 513 016
pia.waisto(at)greyeminence.fi